Eine Haiku-Spielerei

haiku haiko hai
ki haike haika – haikau
haikeu haikai: hai

Advertisements